Działalność w zakresie obsługi inwestycji budowlanych dla klientów instytucjonalnych i prywatnych.

Inwestor zastępczy

Usługi inwestora zastępczego, proponowane przez OIB, obejmują organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym, w imieniu inwestora.

W zależności od zakresu umowy, OIB jest reprezentantem interesów inwestora w całym procesie inwestycyjnym lub też tylko na budowie. Na mocy umowy o zastępstwo inwestycyjne, OIB działa w imieniu Inwestora (Zamawiającego) i odpowiada przed nim jako podmiotem faktycznie finansującym inwestycję budowlaną i podejmuje za niego określone (zlecone mu) czynności. Najczęściej są to czynności, do których zobowiązany jest inwestor w ramach procesu budowlanego, tak że ten nie musi być bezpośrednio zaangażowany w budowę.

Na podstawie spotykanej praktyki można przyjąć, że w przypadku włączenia OIB tylko w fazę realizacji inwestycji zakres jego obowiązków obejmuje:

 • przeprowadzenie i organizację przetargu na wybór generalnego wykonawcy
 • przekazanie generalnemu wykonawcy w imieniu inwestora kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy
 • zawiadomienie organu architektoniczno-budowlanego o rozpoczęciu budowy
 • zgłaszanie projektantowi wszelkich zastrzeżeń do projektu i dokonanie z nim niezbędnych uzgodnień i wyjaśnień, ale zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającymv
 • nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach techniczny instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania
 • potwierdzenie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad
 • nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. poż, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji
 • sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym, opisywanie faktur oraz przekazywanie informacji inwestorowi dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe na kolejne miesiące realizacji inwestycji
 • kontrola stanu zatrudnienia podwykonawców i rozliczeń generalnego wykonawcy z nimi (wynika to z uwagi na przepisy Kodeksu Cywilnego zawarte w art. 6471 dotyczące solidarnej odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy, za zobowiązania powstałe w związku z realizowanymi przez nich na zlecenie inwestora robót budowlanych)
 • przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego inwestycji
 • prowadzenie narad roboczych prowadzonych na terenie inwestycji z udziałem zamawiającego
 • dokonanie czynności odbioru końcowego Inwestycji
 • uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji
 • rozliczenie końcowe inwestycji
 • przekazanie użytkownikowi inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym pozwalającym na natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania
 • występowanie w imieniu inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw
 • naliczanie w imieniu inwestora kar umownych oraz ewentualnie odszkodowań od wykonawców oraz dostawców
 • archiwizację korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich inwestorowi w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji

Zbiór wymienionych powyżej czynności obejmuje praktycznie rzeczywiste zarządzanie procesem realizacji inwestycji. Niezbędny jest do tego cały zespół osób o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach, których mogą nie mieć pracownicy inwestora, a którymi dysponuje OIB.

W przypadku gdy zdecydujecie się Państwo,
by OIB wspierał Wasze działania już na etapie powstawania projektu, zakres obowiązków OIB rozszerza się o:

 • przeprowadzenie i organizację przetargu na wybór projektanta
 • uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie realizacji inwestycji, a w tym pozwolenia na budowę
 • sprawdzanie i odbiór robót prac projektowych, uczestniczenie wraz z przedstawicielem zamawiającego we wszystkich spotkaniach koordynacyjnych
 • ścisła współpraca z inwestorem i przekazywanie projektantowi w jego imieniu wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do opracowania projektu
 • prowadzenie w imieniu zamawiającego rozliczeń finansowych z projektantem

« powrót do strony oferta