Działalność w zakresie obsługi inwestycji budowlanych dla klientów instytucjonalnych i prywatnych.

Kierownik budowy

Kierownik budowy jest to osoba kierująca (zarządzająca) procesem realizacji budowy.

Podstawowym aktem regulującym działalność w dziedzinie budownictwa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U. 03.207.2016 z późn. zm.). Art. 17 PB (zawarty w rozdz. 3 określającym prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego) wymienia kierownika budowy jako jednego z uczestników procesu budowlanego.

Kierownikiem budowy (lub kierownikiem robót) może być wyłącznie osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tzn. posiadająca stosowne uprawnienia, wydawane w formie decyzji, przez samorządową izbę zawodową.

Podstawowe obowiązki kierownika budowy:

  • prowadzenie dokumentacji budowy
  • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę
  • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy

Obowiązek objęcia funkcji kierownika budowy przez osobę o odpowiednich uprawnieniach do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w wystarczającym zakresie i specjalności, spoczywa na inwestorze (art. 18 ust. 1 PB, art. 41 ust. 1 PB). Inwestor może zlecić realizację robót budowlanych wykonawcy, który zatrudnia kierownika budowy, a inwestor jedynie akceptuje daną osobę na tym stanowisku.

W obu przypadkach OIB zapewnia wymagania i potrzeby Inwestora w kwestii pozyskania Kierownika Budowy.

« powrót do strony oferta