Działalność w zakresie obsługi inwestycji budowlanych dla klientów instytucjonalnych i prywatnych.

Kierownik projektu

Kierownik projektu (PM – Project Manager) –jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu. Kierownik projektu jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu.

Kierownik projektu to osoba odpowiedzialna za osiągnięcie założonych celów projektu. Do kluczowych jego obowiązków zaliczamy m.in. ogólne planowanie projektu, ustalenie standardów i zasad, opracowanie jasnych i osiągalnych celów projektu, określenie wymagań projektu, zarządzanie czasem, kosztami, zakresem i jakością. W oparciu o wiedzę na temat przedsiębiorstwa, określa i realizuje wymagania klienta. Kierownik projektu zarządza przepływem informacji pomiędzy klientem a projektantami, wykonawcami, dostawcami. Negocjuje i współpracuje z firmami kooperującymi oraz dostawcami. Realizacja założeń projektu uwzględniających ograniczenia czasu, kosztów i jakości wymaga znajomości wewnętrznych procedur stron, z którymi współpracuje PM oraz bliskiej współpracy z klientem i dostawcami.

Kierownik projektu, aby sprawnie zarządzać projektem i posiadanymi zasobami ludzkimi, często pełni wiele funkcji jednocześnie. Podstawowe funkcje osoby zarządzającej projektem:

 • planowanie
 • organizowanie
 • motywowanie
 • kontrolowanie
 • komunikowanie

Kierownik projektu zajmuje się podejmowaniem decyzji oraz motywowaniem zespołu, odpowiada za komunikację w projekcie. Jest łącznikiem między zewnętrznymi i wewnętrznymi interesariuszami projektu. Kierownik projektu jest odpowiedzialny za poinformowanie wszystkich członków zespołu projektowego o zadaniach, które mają wykonać, o harmonogramie, budżecie projektu i jego celach. Trafiają do niego wszystkie raporty, notatki służbowe, wnioski, uwagi klienta, a także skargi. Prowadzi negocjacje we wszystkich sprawach mających wpływ na wynik projektu.

Kierownik projektu jest osobą odpowiedzialną za zachęcania całego zespołu do pracy i wyznaczanie kierunków działania. Powinien on inspirować pozostałych członków zespołu, umacniać przekonanie o wartości projektu. Kierownik projektu odpowiada za zdobycie budżetu i zasobów dla projektu. Kontroluje posiadane zasoby finansowe. Ponadto musi być otwarty na zmiany, przygotowywanie nowych rozwiązań. Musi szybko reagować na problemy i odpowiednio obsługiwać zmiany, które mogą negatywnie wpłynąć na ostateczny wynik projektu.

Kierownik projektu jest odpowiedzialny za zapewnienie komunikacji w zespole. Jego zadaniem jest upewnienie się, że wszyscy członkowie zespołu znają i wykonują swoje zadania. Do głównych jego zadań zaliczamy:

 • przygotowanie struktury podziału pracy
 • przygotowanie harmonogramu projektu
 • planowanie budżetu
 • wybór członków zespołu projektowego
 • utrzymanie kontaktu z klientem, sponsorem
 • monitorowanie statusu projektu
 • odpowiednie motywowanie członków zespołu
 • zarządzanie stronami zaangażowanymi w projekt
 • zarządzanie zespołem projektowym
 • zarządzanie ryzykiem projektu
 • zarządzanie budżetem projektu
 • zarządzanie konfliktami

Wymienione obowiązki kierownika projektu wskazują na wysokie wymagania dotyczące wiedzy, cech osobowości, umiejętności a takie zapewnia Państwu OIB.

« powrót do strony oferta